Om deze mail in uw browser te bekijken, klik hier

Anders ouder worden 12 JULI 2011
5 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking tip #2

Beste,

In het kader van het project ‘Anders ouder worden’ van CERA proberen wij directie en besturen van woonzorgcentra te overtuigen van de meerwaarde van vrijwilligerswerk binnen hun organisatie maar evenzeer van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om die meerwaarde te garanderen. Eind mei kreeg u van ons een eerste tip om uw vrijwilligerswerk goed te organiseren. Hier volgt de tweede tip. Hopelijk werkt ook deze inspirerend!

Met vriendelijke groet,

Liliane Krokaert
Coördinator Present
  02/248 10 42
  liliane.krokaert@presentweb.be

Meer weten over Present: www.presentweb.be

 

TIP #2: De vrijwilligerswerking moet een duidelijke plaats krijgen binnen de werking van het woonzorgcentrum. Dit betekent een gedragen VISIE op papier durven zetten.

Waarom?

Aansluitend bij de algemene visie van het woonzorgcentrum inzake zorg en personeelsbeleid, is het aangewezen met de betrokkenen een visie uit te werken over vrijwilligerswerk. “Bezint eer ge begint” is een wijsheid die hier zeker op zijn plaats is.

De visie creëert een kader waarbinnen vrijwilligers kunnen functioneren. De vrijwilligers vinden hierin terug waar hun plaats is binnen de organisatie. Voor het personeel is duidelijk waarvoor ze vrijwilligers kunnen inzetten en waarvoor niet. Indien er problemen zijn met een bepaalde vrijwilliger, kan teruggegrepen worden naar de visie om evaluatiecriteria te bepalen.

Eenmaal de visie is opgesteld, moet deze gecommuniceerd worden naar de vrijwilligers en het personeel. Iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken. Zo vermijdt u misverstanden, spanningen, ontevreden personeel of vrijwilligers.

De visie kan in de loop der jaren aangepast worden rekening houdend met evoluties, maatschappelijk tendensen of accentverschuivingen in de zorg of in de organisatie van een woonzorgcentrum.

Concrete tips?

Stel volgende vragen aan de betrokkenen uit uw woonzorgcentrum:

 • Waarom wil onze voorziening vrijwilligers inschakelen?
 • Wat is de gewenste meerwaarde?
 • Welke doelstellingen willen we met de vrijwilligers bereiken?
 • Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht binnen ons woonzorgcentrum: een minimum aan engagement, respect voor de animatieve grondhouding, volle aandacht voor de bewoners, de juiste motivatie, ...?
 • Wat kunnen de vrijwilligers van ons terug verwachten: ondersteuning, toegang tot vorming, ...?
 • Wat is het verschil tussen vrijwilligers en beroepskrachten?
 • Tot waar reikt de autonomie en de inspraak van de vrijwilliger in zijn takenpakket of in de werking van de voorziening?
 • ...

Visie uitdragen:

 • Wordt deze visie door iedereen (bestuur, directie, personeel, vrijwilligers) onderschreven?
 • Worden bewoners en familie van bewoners ingelicht over deze visie?
 • ...

Deze vragen over visie kunnen dan verder uitgewerkt worden in een vrijwilligersbeleid. Daarvoor kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Worden de vrijwilligers ondersteund en gecoacht door iemand van het personeel?
 • Wat is de concrete taak van deze persoon: intake, bedanken, bijsturen, talenten bij elke vrijwilliger individueel opsporen, communicatie naar personeel, bewoners, familie, ...?
 • Kan iedereen vrijwilligerswerk doen in onze organisatie of moet een selectie gebeuren?
 • Welke taken kunnen vrijwilligers uitvoeren in onze voorziening?
 • Welke vorming krijgen de vrijwilligers? Worden ze uitgenodigd op de vormingen voor het personeel, wordt voor hen apart een vorming voorzien of worden de vrijwilligers gestimuleerd om vormingen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties te volgen?
 • Komen vrijwilligers samen in vrijwilligersvergaderingen? Wat is het doel van deze vergadering (communicatie, informatie, feedback, planning, bedanking, ...)?
 • Hoe en wanneer bedanken we de vrijwilligers?
 • ...

Voorbeeld

Hieronder vindt u een uittreksel uit de visie op vrijwilligerswerk van Present Caritas vrijwilligerswerk vzw. Deze kan inspirerend werken maar moet voor elk woonzorgcentrum met zijn eigen cultuur en werking, apart opgemaakt worden.

“Vrijwilligerswerk bij Present vertrekt vanuit de filosofie dat elk vrijwillig engagement ten goede moet komen aan de patiënt, de bewoner, de gebruiker of de cliënt, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks.

Het rechtstreekse contact met de hulpvrager staat centraal. Vrijwilligers kunnen een aantal (kleine) taken uitvoeren, deze taken zijn op zich al belangrijk maar zijn tegelijk een middel om makkelijker in contact te treden met de mens die ziek of oud is of een handicap heeft.

Ook taken die geen contact met de hulpvrager meebrengen zijn mogelijk, op voorwaarde dat ze wel expliciet ten goede komen aan de bewoners of gebruikers in de voorziening.

Vrijwilligers mogen niet personeelsvervangend optreden. Dit is belangrijk, zowel voor de bescherming van de werknemer als voor de vrijwilliger zelf.

Vrijwilligerswerk dat door Present ondersteund en omkaderd wordt, kan niet de bedoeling hebben om kostenbesparend te werken voor de voorziening. Het betekent integendeel een meerwaarde voor de patiënt of bewoner én voor de voorziening, en vraagt van daaruit ook een zekere inzet van middelen.”

 

De volgende 3 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking:

 • Vrijwillig is niet gratis. Welke investering nodig is, leest u volgende keer in tip 3.
 • Wat zegt de wet? Tip 4 vat het samen.
 • Directeur, wat is uw rol? Eind 2011 in tip 5.

Caritas Vlaanderen organiseert in samenwerking met Present, Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet Vlaanderen een studiedag op 25 oktober 2011: De vrijwilliger in de social-profit: medewerker van het jaar, investeren in vrijwilligers(beleid). De officiële uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijving zal in september verspreid worden, maar blokkeer alvast deze datum in uw agenda. Meer informatie: klik hier

Indien u deze mailing niet meer wenst te ontvangen, schrijf u dan uit via deze link.

Met steun van: